خانم آقا

حاصل جمع عدد 1 با عدد 0 برابر است با

.Copyrights © 2018 Powered & Desigened By ABLY Co, ABLY